Zielona karta

zkPrzedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu poza granicami RP.

Ubezpieczenie to należy zawrzeć wybierając się w podróż na teren państw członków systemu Zielonej Karty, gdzie nadal należy legitymować certyfikatem ZK, to:
Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina, Rosja.

Ubezpieczenie NNW

nnwUbezpieczenie NNW dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego przedmiotem są następstwa nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierujący pojazdem oraz pasażerowie).

Ubezpieczenie Auto-Casco

acUbezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, kierowanym do właścicieli pojazdów mechanicznych zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Umowy ubezpieczenia zawierane są z posiadaczami pojazdów mechanicznych - osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Ubezpieczenie Assistance

assUbezpieczenie Assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. W zależności od wariantu ubezpieczenia i towarzystwa, z którym podpisaliśmy umowę, ubezpieczenie to może obejmować kompleksową pomoc w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń na drodze, w tym m.in. naprawę lub holowanie samochodu, pomoc w razie wypadku, dostarczenie paliwa lub pojazdu zastępczego, a także takie przypadki, jak awaria akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu czy zatrzaśnięcia kluczyków.

Ubezpieczenie OC

ocUbezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na terenie RP, zapewnia ono właścicielowi pojazdu mechanicznego ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez niego innym osobom. Zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki wynikające z tego ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z dnia 16 lipca 2003 r. poz. 1152 z późn. zm).

Więcej artykułów…

Logowanie